Infiltratie bedreigt Duingebied van Zuid-Kennemerland Uitgave van de Werkgroep Duinbehoud Zuid-Kennemerland. Deze nota geeft een beeld van de te verwachten gevolgen van rivierwaterinfiltratie voor het duinmilieu. Diverse alternatieven worden gegeven, zowel voor op korte als op lange termijn Bevat lectuuropgave. Watervogels 3e jaargang – speciaal nummer (februari 1978) Met medewerking van het R.I.N. te Leersum. – Verslag van de watervogeltellingen in de jaren 1975-’77. De telresultaten van midwintertellingen in de jaren 1975, 1976 en 1977 zijn voor enkele soorten in kaart gebracht, te weten Smient, Kuifeend, Tafel-te eend en Nonnetje. 4e jaargang nr. 4 (oktober 1979) – Het voorkomen van enkele soorten – wemeenden soorten in Noord-Holland aan de hand van presentiepercentages. – Ruiende Toppereenden op het IJsselmeer – Resultaten van drie vogeltellingen langs de Nederlandse en Belgische Noordzeekust in het seizoen-1977-’78. Voor de Steenloper en Drieteenstrardloper blijkt dit een overwinteringsgebied van internationale betekenis te zijn. – Het Veluwemeer als pleisterplaats voor watervogels. Vooral voor de Kleine zwaan, Slobeend en in wat mindere mate voor de Grote van grote betekenis.