Op niet mis te verstane wijze hebben de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de stichting Duinbehoud medio februari geprotesteerd tegen de voorgenomen aanleg van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De provincie Noord-Holland wil meefinancieren aan een ecoduct tussen de AWD en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK), maar stelt daarvoor als eis dat er dan een fietspad wordt aangelegd in de AWD. De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en Stichting Duinbehoud zijn tegen deze koppeling. De AW-duinen worden door het fietspad nog drukker en zullen worden overspoeld met wielrenners en mountainbikers. Wandelaars komen hierdoor in de verdrukking. Een nieuw hek van drie kilometer lengte langs het fietspad zorgt voor extra versnippering, terwijl het ecoduct juist versnippering moet opheffen. Er zijn volgens beide voldoende alternatieven voor een fietspad, maar daar is nooit naar gekeken. Vooruitlopend op een grote bijeenkomst over deze kwestie op 5 maart hebben de Vogelwerkgroep en de stichting een persbericht naar buiten gebracht, waarin zij krachtig protest aantekenen tegen de gang van zaken. De keuze van de provincie voor een ecoduct met een recreatiefietspad (recroduct) is volgens deze twee natuurverenigingen volstrekt uit den boze.