De ontwikkeling in de eksterstand binnen delen van de bebouwde kom van IJmuiden is al enkele keren de revue gepasseerd (Hopman, 2002). Gezien de landelijke ontwikkeling (Baeyens, 2002) lag het in de lijn der verwachting dat het aantal al of niet bezette eksternesten zou zijn afgenomen. Ondergetekende verwachtte dus, met de getallen van de telling uit 2001 in het achterhoofd, vrij snel klaar te zijn in IJmuiden. Het werd toch meer werk dan gedacht.