ROODKEELDUIKER 15 mei 1 eks. A.W. duinen (A.J. v. Dijk) ROODHALSFUUT 9 mei 8 eks.op zee t.h.v.A.W. duinen (v. Dijk), 5 sept. 1 juv. eks. Zuidpier (Munsterman),10 sept. 1 eks. gedeeltelijk in zomerkleed A.W. duinen (Eigenhuis), 11 sopt. 2 eks. Zuidpier (Muns terman, Schouten).