PARELDUIKER: 4 jan. 1 eks. Zuidpier (Krabben) 27 jan. 1 eks. AW. duinen (Rozendaal, Blankert) 9 niaart 1 eks. naar Z, Zuidpier (Krabben). ROODKEELDUIKER: 4 en 20 jan. 1 eks. Zuidpier (Krabben) 27 jan. 1 eks. AW.duinen (Rozendaal, Blankert) 1 febr. 1 eks. AW.duinen (Eigenhuis) 2 febr. 1 eks. tussen de Pieren (Samson) 17 febr. 2 eks. AU.duinen (Vader). FUUT: 25 febr. 1 eks, Zuidpier (Krabben).