Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste veldwerkactiviteiten voor het komende zomerhalfjaar. Het varieert van het eenvoudig noteren van de eerste waarneming van zomervogels (fenologie) tot deelname aan een trek-, gebieds- of broedvogeltelling. Na de drie voorafgaande jaren met veldwerk voor de nieuwe Nederlandse broedvogelatlas pakken we bovendien de draad weer op met ons ‘laagdrempelig onderzoek’. Dit voorjaar staat de Veldleeuwerik centraal. Deze bijna-kandidaat voor de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten leent zich prima voor de dubbele doelstelling: het leren inventariseren is gekoppeld aan een interessant resultaat. Nadere informatie volgt.