Vanaf de oprichting in 1951 was veldwerk, naast excursies en ledenavonden, altijd al één van de belangrijkste activiteiten van de Vogelwerkgroep. Het voorjaar na de oprichting van de Vogelwerkgroep werden de broedvogels in de net voor publiek opengestelde Kennemerduinen geïnventariseerd. Het daaropvolgende najaar begonnen de VWG-ers van het eerste uur met het tellen van vogeltrek vanaf de Boulevard in Bloemendaal aan Zee. Beide onderzoeken vormden jarenlang het belangrijkste veldwerk. Tegenwoordig vormen ze slechts een deel van de veldwerkactiviteiten van de Vogelwerkgroep. De resultaten worden echter sinds de begintijd gebruikt om bedreigingen van de natuur het hoofd te bieden. De tellingen passen tegenwoordig steeds meer in een landelijk kader. Zo vormen de trektelposten onderdeel van een wijd verspreid netwerk van land- en zeetrektelposten in Nederland en dragen de broedvogeltellingen bij aan verschillende landelijke broedvogelmeetnetten. In dit stuk wordt een globaal beeld geschetst van het verleden, heden en toekomst van het veldwerk in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.