Ofschoon u waarschijnlijk nog met uw gedachten in winterse sferen zit en nog niet aan zingende en baltsende vogels denkt, wil de veldwerkcommissie toch alvast uw aandacht vragen voor het inventariseren van broedvogels in 1993. Volgend voorjaar is het plan om de broedvogels van de Haarlemmermeer te gaan tellen ten behoeve van de uit te brengen avifauna. Omdat we weinig weten van de broedvogelbevolking van dit gebied, zijn aanvullende inventarisaties noodzakelijk. Wanneer minimaal 10 steekproefgebiedjes ('plotjes') gedaan worden, kunnen we een heel aardige inschatting maken van de broedvogels van de Haarlemmermeer. Op het bijgevoegde kaartje ziet u welke gebieden reeds geselecteerd zijn. Omdat de inventarisant het land opmoet, is aan de boeren van de aangegeven percelen reeds toestemming gevraagd om volgend jaar hun land te betreden.