In het volgende stukje treft u een overzicht van de veldwerkactiviteiten aan die de Vogelwerkgroep dit voorjaar organiseert. Maar voordat u kunt lezen waar u allemaal aan mee kunt doen, willen we de plaats en functie van de veldwerkcommissie toelichten. Zeker mensen die nog niet zo lang lid zijn van de VWG zullen zich ongetwijfeld wel eens afvragen waarom en door wie ze steeds opgeroepen worden om zich in te zetten voor het veldwerk. Wel, de naam van de VWG geeft het al aan: we zijn een vogelwerkgroep. Dit houdt in, dat de vereniging -volgens de statuten- onder meer het beoefenen van de vogelstudie van de in het wild levende vogels, alsmede het verrichten van onderzoek op dit gebied ten doel heeft. Wanneer we over gegevens ten aanzien van de vogelstand in onze regio beschikken, kan een ander belangrijk verenigingsdoel nagestreefd worden: het beschermen van de natuur in het algemeen en de bescherming van de in het wild levende vogels in het bijzonder. Hiermee staat de veldwerkcommissie in verband met de natuurbeschermingscommissie en indirect met de PR-commissie. Met name het inventariseren van broedvogels in bepaalde gebieden heeft belangrijke waarde, omdat het ons enerzijds informatie verschaft over de aantalsontwikkeling van bepaalde soorten en anderzijds over de waarde van de broedgebieden. Waar veel vogels tot broeden komen, zijn de omstandigheden blijkbaar goed, want veel soorten stellen hoge eisen aan de plaats waar ze zich als broedvogel vestigen. Als we gegevens hebben over de aantallen broedvogels van bedreigde gebieden staan we sterker in onze acties om deze gebieden te behouden. Zo vormden de gegevens die we hadden over de aantallen broedvogels in de Hekslootpolder een belangrijke basis in de strijd om het behoud van deze fraaie polder en trachten we nu onze kennis omtrent de broedvogel stand rond Ruigoord aan te wenden om de vernietiging van dit waardevolle gebied tegen te gaan.