Graag attendeer ik de lezers op het in het afgelopen voorjaar verschenen boekwerkje ”De vogels van de Haarlemmerrmeerpolder”. Het geeft een gedetailleerd avifaunistisch overzicht over de jaren 1966 t/m 1969 en omvat naast een beschrijving van het terrein informatie over het voorkonen van in totaal 155 vogelsoorten. De 40 pagina’s inhoud getuigen van nauwgezetheid en doorzettingsvermogen waarmee gedurende de jaren een vijftal mensen hebben samengewerkt om de Haarlemmermeerpolder (niet minder dan 18500 ha!) op vogels te inventariseren. Een en ander was mede mogelijk dankzij de medewerking van een groot aantal bewoners van de Haarlemmermeer, die belangrijke tips gaven en de onderzoekers toegang verschaften op hun erven en terreinen.