In dit artikel worden de resultaten van de jaarrondtellingen, die al enige jaren in de Hekslootpolder plaatsvinden, gepresenteerd. Na een beschrijving van het telgebied en de gehanteerde methodiek worden de resultaten van de afgelopen vier jaar op een rij gezet en bediscussieerd. Dit artikel beoogt geen wetenschappelijk verantwoord stuk te zijn. Wel biedt het hopelijk enig inzicht in de resultaten van de tellingen en worden leden van de Vogelwerkgroep geënthousiasmeerd om mee te gaan werken aan de jaarrondtellingen.