Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels deel 4 uitgegeven van de Vogelgeluiden-cassetteserie Nederlandse Vogels. Eerder waren verschenen deel 1-Zangvogels, deel 2-Weide-, water-en moerasvogels, en deel 3-Vogels van Bos, heide en duin. Deze vier delen bevatten de geluiden van 141 soorten. Er komen nog twee delen, waarmee dan meer dan 200 soorten op de geluidencassetteserie vertegenwoordigd zullen zijn. Op de nieuwe cassette ”Water-en Wadvogels” komen de geluiden van 37 soorten voor, die we vooral vinden langs de kust of op het wad, langs rivieren of op het IJsselmeer, in plassen-en/of weidegebieden. Dit deel sluit aan op de weide-. water- en moerasvogels van deel 2. Op deel 4 komen veel wintergasten en een aantal doortrekkers voor, maar ook een aantal regelmatige broedvogels. Op kant A horen we kleine Zwaan, Wilde Zwaan, Rietgans, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Smient, Krakeend, Zomertaling, Eidereend, Brilduiker, Steltkluut, en Kluut; op kant B Kleine Plevier, Bontbekplevier, Goudplevier, Zilverplevier, Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper, Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Regenwulp, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Witgatje, Bosruiter, Oeverloper, Steenloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Grote Stern en Dwergstern. De meeste geluiden op deze cassette zijn de afgelopen twee jaar in Nederland opgenomen door Kees Hazevoet. In de Kennemerduinen registreerde hij de Storm- en de Zilvermeeuw, helemaal naar Eijsden in Limburg reisde hij voor de Kleine Plevier, die hij in de A.W. duinen toch ook best had kunnen vinden.