Wij ontvingen een exemplaar van deze kalender met het volgende schrijven: ”Het Vogeljaar” en ”Vogelbescherming” geven opnieuw een kalender uit, met elke veertien dagen een exclusieve opname (geen nestplaatjes) van een vogel in zijn dagelijkse doen en laten. Met medewerking van de bekende vogelfotografen Frits van Daalen, Jan van der Geld, Piet Munsterman, Hans Schouten, Rens Veenstra en de vogelkenners Henk J. Lichtenbeld en Jaap Taapken, is er weer een uitermate unieke en goed gedocumenteerde kalender ontstaan. Nu met zeven kleuren- en achttien zwart/ wit foto’s (19x13½ cm). De volgende soorten zijn op de foto in de kalender vastgelegd: Kramsvogel, Drieteenmeeuw, Vlaamse gaai, Paarse strandloper, Witgatje, Tureluur, Jan van Gent, Witte kwikstaart, Lepelaar, Gierzwaluw, Nachtegaal, Grauwe franjepoot, Heggemus, Staartmees, Goudhaantje, Aalscholver, Sprinkhaanrietzanger, Oeverloper, Zwarte specht, Bonte vliegenvanger, Steenuil, Groenling, Steenloper, Zanglijster en Rosse grutto. De baten zijn geheel bestemd voor het Nederlands Comité Bescherming Trekvogels, waarin vertegenwoordigers verenigd zijn van: Nederlandse Sectie van de International Council for Bird Preservation, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Wereld Natuur Fonds (incl. World Wildlife Rangers), Politie dierenbescherming en de stichting ”Het Vogeljaar”.