In 2005 zijn de broedvogels van de Veer- en Waarderpolder door ondergetekende geïnventariseerd. Daarnaast vond van 2003 tot en met het voorjaar van 2006 twee keer per maand een algemene telling plaats van vogels op en rond de Veerplas. Het gebied is geïnventariseerd omdat het ondanks haar kleine oppervlakte een veelheid aan soortenrijke biotopen herbergt (water, Riet, jonge aanplant, extensief gebruikte vochtige graslanden) die als gevolg van hun ligging vlakbij de stad in hun voortbestaan bedreigd worden; plannen voor een nieuw stadion, nieuwe huizen en bedrijfsgebouwen beloven weinig goeds voor deze polders. Ook is het gebied geïnventariseerd om de problemen die zijn opgetreden als gevolg van gebrekkig beheer in kaart te brengen. De broedvogelinventarisatie in 2005 vond plaats aansluitend op de monitoringsactiviteiten van de lepelaarkolonie die zich in 2004 in het moerasbos aan de Liede heeft gevestigd. Dit artikel presenteert de telresultaten van de inventarisaties en de trends in populaties die zijn waargenomen gedurende het laatste decennium. Daarnaast beschrijft het de huidige en toekomstige problemen wat betreft het beheer en de inrichting van het gebied en worden aanbevelingen gedaan om te komen tot een betere bescherming van de natuur.