Voor het uitvoeren van alle veldwerk is aanvulling van nieuwe tellers wenselijk. Deze kunnen enerzijds gerekruteerd worden onder nieuwe leden, anderzijds kunnen de fijne kneepjes van de diverse veldwerkactiviteiten aan ”oudgedienden” bijgebracht worden. De cursuscommissie kan een belangrijke rol spelen bij het opleiden van tellers. In een vervolgcursus kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan het tellen van vogels. Voor het inventariseren van broedvogels heeft SOVON een kant en klaar pakket, waarin de kneepjes van het inventariseren binnen één veldseizoen worden geleerd. Aangezien het verzamelen van vogelgegevens ten goede dient te komen aan de bescherming is een hechte samenwerking met de natuurbeschermingscommissie een vereiste. Te denken valt aan overleg over de wensen van de natuurbeschermingscommissie ten aanzien van de benodigde kennis. Of aan het samen uitwerken van de natuurvisie in hoofdstuk 9 van de avifauna. Zinvolle natuurbescherming is immers pas goed mogelijk als er een weldoordacht en goed gefundeerd idee achter zit. Samenwerking en overleg met (natuur) beherende instanties is wenselijk, maar een relatie als opdrachtgever en opdrachtnemer moet voorkomen worden (De Nobel, 1999). De VWG dient haar eigen programma te volgen en verzamelde gegevens in principe gratis aan te bieden. Een uitzondering wordt gemaakt voor commerciële aanvragers van gegevens (bijv. adviesbureaus). Aan hen wordt een financiële vergoeding gevraagd. Concrete vragen van derden worden getoetst aan het veldwerkprogramma, eventueel ingepast in het programma of beantwoord m.b.v. beschikbare gegevens. Onder welke voorwaarden de VWG gegevens aan derden ter beschikking stelt is na te lezen in Groot (1994b). In de regio wordt ook (veel) onderzoek uitgevoerd dat niet onder VWGvlag valt. Onderzoek naar het voorkomen van soorten of soortgroepen, bijvoorbeeld Nijlgans, roofvogels of steltlopers, is veelal particulier initiatief, soms provinciaal of landelijk. Ook tellingen op slaapplaatsen zijn veelal particulier initiatief. Net als in het verleden zal de veldwerkcommissie dergelijk onderzoek niet actief initiëren, maar laten afhangen van privé-initiatieven. Ze stelt het wel op prijs op de hoogte te blijven van dergelijke initiatieven, zodat bij de uitvoering van het onderzoek eventueel door VWG-leden geholpen kan worden.