Om een idee te krijgen van de ruimtelijke verdeling van de trek in Zuid-Kennemerland zijn na een proeftelling op 11 september 1988 verschillende simultane trektellingen op een vijftal telposten uitgevoerd. Tot in 1992 zijn in de daaropvolgende najaren zeven simultaantellingen uitgevoerd. Een beknopte synthese van de resultaten is te vinden in Geelhoed (1993), die later verder is samengevat in de Avifauna (Geelhoed et al, 1998). Aangezien de tellingen meer vragen opriepen dan ze beantwoordden is op 29 september 2001 weer een simultaan telling georganiseerd. Naast de vijf telposten die vanaf Parnassia min of meer loodrecht op de kust liggen, werd ook geteld op Langevelderslag in de zeereep in de zuidpunt van de regio. In dit stuk worden de resultaten van de vijf meerdere malen bemande telposten besproken.