Omdat in de vorige Fitis, het jublieumnummer, geen veldwaarnemingenrubriek stond, worden twee afleveringen samengenomen. Vanwege de enorme stapel kaartjes impliceert dit, dat lang niet alle doorgegeven waarnemingen vermeld kunnen worden. Dit betekent uiteraard niet, dat deze niet interessant genoeg zijn en derhalve niet meer hoeven worden opgestuurd. Integendeel, juist dergelijke waarnemingen zijn bruikbaar voor nadere uitwerking bijv. ten behoeve van overzichtsartikeltjes in de Fitis. Wellicht ten overvloede: als u wat wilt schrijven, kunt u altijd het waarnemingenarchief raadplegen. Blijf dus s.v.p. uw waarnemingen melden en draag er toe bij, dat ook op grond van vastgelegde gegevens aangetoond kan worden, dat Zuid-Kennemerland een zeer vogelrijke regio is. Kaartjes en handleidingen zijn bij mij verkrijgbaar.