De afgelopen maanden zijn in Zuid-Kennemerland diverse leuke soorten waargenomen. Het vogelplasje in de Hekslootpolder heeft al drie zeldzame soorten opgeleverd. Op 25 maart ontdekte Peter Schrijver hier een mannetje Amerikaanse Smient, de tweede waarneming van deze soort in onze regio. De vogel verbleef ook af en toe in de Spaarnwouderplas en de Westbroekplas en is voor het laatst op 28 maart gezien. Daarnaast verbleven er van 24 t/m 28 april twee Steltkluten. Helaas vond dit paartje het gebied niet geschikt genoeg als broedgebied. Overigens nam Herbert Fonteijne nog een Steltkluut waar in de Natuurzone Buitenhuizen langs het Noordzeekanaal op 8 mei. Ook zag hij in het plasje in de Hekslootpolder op 24 april een Poelruiter. Zeer spectaculair is de waarneming van een Ralreiger van Henk Wijkhuisen op 9 mei in een tankval in Midden-Heerenduin. Deze soort is niet eerder in de regio gezien!