Tijdens broedvogelinventarisaties van Nijlganzen, Knobbelzwanen en Canadese Ganzen in het gebied tussen Hillegom, Lisse, Halfweg, Ruigenhoek, De Zilk, Vogelenzang en Oosteinde werden tijdens een aantal bezoeken alarmerende, baltsende en broedende Visdieven waargenomen. Bij nader onderzoek bleek het in eerste instantie te gaan om minimaal vier paartjes die een kleine kolonie vormden op een braakliggend (zandig en schaars begroeid met kruidachtige planten) bollenland ter hoogte van de Zwarte Laan ten noorden van Lisse (Amersfoorcoördinaat 098-476). Tijdens het eerste bezoek aan dit gebied op 13 mei werden geen exemplaren opgemerkt, maar tijdens het tweede bezoek op 30 mei werden hevig alarmerende vogels aangetroffen die een Blauwe Reiger verjoegen. Twee paartjes hadden een nest, waarvan één zeker met eieren. Van een derde paartje draaide één van de exemplaren een kuiltje. Enkele andere exemplaren vlogen rond en baltsten af en toe. Leuke bijkomstigheid was dat op het zelfde perceel nog een paartje Kleine Plevier werd aangetroffen met drie halfwas kuikens en een Engelse Kwikstaart man met voer. Bij het derde bezoek op 11 juni werden maar liefst 13 Visdieven aangetroffen, waarvan acht op een nest. De vegetatie was toegenomen, waardoor niet meer alle broedende exemplaren goed zichtbaar waren. Deze kruidenrijke vegetatie resulteerde ook in grote aantallen foeragerende Houtduiven en kleinere aantallen Holenduiven, Patrijzen, Kneuen, Putters en Gele en Witte Kwikstaarten. Ook de zang van verschillende Veldleeuweriken was opvallend; waar vind je die nog in zulke dichtheden in onze regio? Tijdens het vierde bezoek op 25 juni werden nog maar drie Visdieven gezien, waarvan maar één staand op de grond en de andere twee rondvliegend. Er werd geen enkel exemplaar meer zittend op een nest aangetroffen en het zag er naar uit dat alle nesten waren verstoord. Wel liep toen minimaal één kievitenpaar met kuikens rond en waren de Kleine Plevieren nog steeds ter plaatse, alsmede de alom aanwezige Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten.