In dit artikel zijn de telresultaten van het broedseizoen 1988 weergegeven van een 5-tal weidevogelgebieden rond Haarlem. Om de trend in de ontwikkeling van de belangrijkste weidevogels te ontdekken en verklaren is een vergelijking over 4 broedseizoenen gemaakt (1982, 1986 t/m 1988). Dit is zowel gepresenteerd voor de belangrijkste vogelsoorten als de weidegebieden zelf. Als conclusie mag worden getrokken dat de Tureluur een flinke groei doorgemaakt heeft in de onderzochte periode. Ook de Scholekster is toegenomen, zij het op meer bescheiden schaal. Als weidevogelgebied neemt de Uiterdijken aan betekenis toe. In de Veerpolder is sprake van sterke trendverschillen, zowel positieve als negatieve. Het blijft de vraag in hoeverre recente ingrepen in dit gebied hieraan ten grondslag liggen.