Het bestuderen van oude kaarten kan veel informatie verschaffen. Zo ook over de, inmiddels danig geslonken, rijkdom van de veenweidegebieden ten oosten van Haarlem. Een kijkje bijv. op kaarten van de Waarderpolder uit de beginjaren vijftig toont een veenweidelandschap met een fijnmazig, langgerekt kwelpatroon. We zien lange smalle kavels, doorsneden met sloten die diep het land inliepen. En dan de Velserbroek, tezamen met de Westbroek, voor de ruilverkaveling in de jaren vijftig. Hetzelfde beeld rond het dorpje Schalkwijk en de Romolenpolder, en... Jac. P. Thijsse beschreef dit landschap al zo boeiend, gefascineerd als hij was door het leven in de veenweidegebieden van Haarlem. Dat alles lijkt steeds meer en meer geschiedenis te gaan worden. Overal verdwijnt het veenweidelandschap door de nimmer aflatende honger naar nieuwe bouw- en industrielocaties. Of het grasland wordt genivelleerd tot produktiegras ten gevolge van de intensivering van de veehouderij en de polderpeilverlagingen.