De bedreiging van de Veerpolder zet ook na de aanleg van de camera Obscuraweg door. Plannen voor intensieve recreatie zijn in een vergevorderd stadium. De aanleg van een helofytenfilter aan de oostkant vormt een goede aansluiting met het reservaat de Binnenliede. De aanleg van een natuurbouwzone tussen de Binnenliede en de Veerpolder behoeft nadere studie. Op zichzelf is het vergraven van de Veerpolder uit oogpunt van landschapsbehoud en bescherming van de avifauna niet toe te juichen, maar mag in het licht van de blijvende druk van het industriegebied niet zonder meer als negatief worden betiteld. Het verdient aanbeveling, dat ook de vogelwerkgroep de plannen voor een natuurbouwzone onder de loupe neemt. Maar, wie weet keert het tij nog voor dit fraaie poldertje en kunnen we ook dit veenweidegebied behouden. Tot slot een oproep. Wie wil de Veerpolder in 1992 gaan inventariseren? Degene, die dit op zich wil nemen wil ik met raad en daad tezijde staan. P. de Jong, telefoon: 02550-21830