In 2003 hebben wij de broedvogels van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem geïnventariseerd. Deze inventarisatie was onderdeel van een serie flora- en fauna-inventarisaties in dit gebied, uitgevoerd door leden van KNNV afdeling Haarlem en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (Koper et al., 2005). Het initiatief voor deze gezamenlijke inventarisatie kwam voort uit een combinatie van bezorgdheid en nieuwsgierigheid. Bezorgdheid vanwege de nog altijd onzekere toekomst van dit (nog) open tuinbouwgebied; een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid als juridisch-planologisch vervolg op het Landschapsbeheerplan uit 2000. Nieuwsgierigheid omtrent de vraag welke soorten in welke aantallen in dit nog zo landelijke, aan de stadsrand grenzende gebied tot broeden komen. Bovendien sloot deze inventarisatie naadloos aan bij de gelijktijdige broedvogelinventarisatie van landgoed Elswout, inclusief de weilanden tussen Elswoutlaan en het Koeienpaadje (De Nobel, in prep.). In dit artikel wordt stilgestaan bij de broedvogels en bij de toekomst van dit bijzondere landschap.