SOVON verzamelt al jaren op landelijk niveau het aantal territoria en broedgevallen van de zogenaamde LSB-soorten, vogelsoorten die in heel Nederland schaars of zeldzaam zijn (LSB staat voor Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels). Dit zijn soorten die met het tellen van monitorgebieden niet goed gevolgd kunnen worden. Zeldzame soorten zijn vaak kwetsbaar en hebben een hoge waarde als indicator: als ergens een Roerdomp broedt, dan weetje dat het een rijk moerasgebied is. De LSB-soorten kunnen gericht opgezocht en geteld worden. Het is echter ook mogelijk om losse gevallen te documenteren. Als waarnemingenarchivaris geef ik dergelijke losse meldingen al enkele jaren trouw aan SOVON door. Het gaat in ons werkgebied met name om Bruine Kiekendief, Kluut, Kleine Plevier, Kuifleeuwerik en Paapje.