Sediment-petrologische onderzoekingen aan sedimenten van boring Zuurland (een interim rapport). De resultaten van zware mineralen- en fijn-grind analysen verricht aan monsters uit boring Zuurland worden gepresenteerd. Een vergelijking wordt gemaakt met het onderzoek van boring Brielle (37D/134), ongeveer 3 km noordelijker gelegen. Het voorkomen van vulkanische mineralen noodzaakt tot het plaatsen van de ondergrens van de Kreftenheye/Eem Formatie op 36.20 m onder maaiveld in Zuurland. Dit is niet in overeenstemming met de resultaten van het zoogdieronderzoek. Als mogelijke oplossing wordt locale erosie van de top van de vroeg-pleistocene afzettingen aangenomen.