In de Gazet van Antwerpen zijn de laatste maanden een aantal erg interessante artikelen verschenen over het Antwerpse havencomplex. Op 28/29 maart en 15 april geeft M. Prinsen in een tweetal artikelen een overzicht van de historie. Hieruit blijkt o.m, dat Napoleon in 1803 de eerste stoot gaf aan de Antwerpse havenui threiding. In 1872 waren er reeds plannen voor havenuit breiding op de linkerschelde-oever hetgeen ook nu het geval is. (Zie verder) Voor belangstellenden zijn beide artikelen ter inzage bij de redactie. De meer recente geschiedenis wordt door M. Prinsen behandeld in het blad van 31 maart. In dit artikel wordt o.m. het graven van een zevende Havendok bericht, waarmede inmiddels werd begonnen. Dit zevende Dok ligt enige honderden meters ten noorden van het zesde Havendok, waarin destijds overvloedig kon worden verzameld. Onlangs hebben M. van den Bosch en ondergetekende deze plaats bezocht en vastgesteld, dat ook op deze plaats overvloedig schelpmateriaal aanwezig is. Een profiel van do groevewanden werd opgenomen en volgt aan het eind van dit artikel (Opname M. van den Bosch, 10 mei 1964). Op 1 april verschij nt dan een gehele pagina, gewijd aan de Zeesluis van Zandvliet, met diverse foto’s geïllustreerd. De heer L. van der Slik bezocht deze plaats en vond er interessante limonietconcreties, met een vermoedelijke ouderdom van continentaal icénien. Fossielen blijken ter plaatse zeldzaam en afkomstig uit jong-kwartaire lagen. Een gedeelte van de verbinding tussen de Zandvlietsluis en het 6e en 7e Havendok is reeds voltooid, n.1. het meest zuidelijke deel. Het noordelijke deel van dit kanaaldok zal t.z.t. echter interessante profielen opleveren door het jong-merxemien.