Kernen en steekmonsters van de boringen Broeksittard in de Centrale Slenk en Cuyk in de Venlo Slenk zijn op dinoflagellaten onderzocht. De associaties kenmerkend voor zone I in Broeksittard, zijn te correleren met die beschreven uit de Nematosphaeropsis aquaeducta Zone van de Hodde Formatie in Denemarken. Zone II, waarvan de top bepaald wordt door het jongste voorkomen van Palaeocystodinium golzowense, is in beide boringen aanwezig. De karakteristieke associaties van zone II zijn te vergelijken met die uit de diepere delen van de Deense Gram Formatie. De ouderdom van zone II is o.g.v. correlatie met de miocene stratotypes in het Piedmont Bekken, Serravallien (laat Midden Miocene). Diverse gidsvormen van zone III bezitten in het Piedmont gebied hun jongste voorkomen in het Tortonien (vroeg Laat Mioceen). Mede op grond van de lithologische ontwikkeling en malacologische gegevens, kan geconcludeerd worden dat in boring Cuyk rond 67.80 m een stratigrafisch hiaat aanwezig is. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat de grens Midden/Laat Mioceen die in Denemarken traditioneel aangegeven wordt op de overgang Hodde/Gram Formatie, gelegd moet worden in de Gram Formatie.