Dit boek geeft een overzicht van alle in het Meeressand gevonden Gastropoda en van Gaatropoda uit de Rupelklei van het Mainzer Bekken. Al het vroeger verzamelde materiaal, en materiaal verzameld door graafwerk van de schrijfster wordt behandeld. Hoewel niet als determineerwerk opgezet, is dit boek in de meeste gevallen wel als zodanig bruikbaar. Het grootste deel van de genoemde soorten is afgebeeld. Van de soorten wordt geen duidelijke beschrijving gegeven, dat valt ook buiten het kader van dit werk. Bij de niet afgebeelde soorten mist men die beschrijving natuurlijk wel. Van elke soort is echter een uitgebreide synoniemenlijst opgegeven, zodat men weet waar verder te zoeken. Bijzonder nuttig is ook, dat de schrijfster veel aandacht heeft besteed aan het typemateriaal, dat aan de soorten ten grondslag ligt. Het Oligoceen van het Noordzeebekken is helaas maar schaars in de literatuur vertegenwoordigd. Bekende werken als Albrecht & Valk, Glibert (Rupelien en Chattien), Glibert & De Heinzelin en Harder zal men tevergeefs zoeken in de literatuurlijst. De afbeeldingen zijn zeer redelijk, met uitzondering van plaat 5, die weinig details vertoont. Het betreft hier nogal zeldzame soorten en twee nieuwbeschrevene, waarvoor deze afbeeldingen onder de maat zijn. In de platen wordt de systematiek goed gevolgd, hetgeen onnodig bladeren voorkomt. De taxonomie is aan de moderne opvattingen aangepast, evenals de nomenclatuur, en van elke soort worden de vindplaatsen in het Mainzer Bekken en de frequentie opgegeven .