Het eerste nummer van dit tijdschrift zag in oktober 1954 het licht en dientengevolge mag The Ring na 10 jaar van zijn bestaan in ringers kringen genoegzaam bekend worden geacht. Gezien evenwel de steeds plaatsvindende mutaties onder de medewerkers aan het ringonderzoek wilde het mij nuttig voorkomen toch enkele woorden aan dit Vakblad te wijden. Het ringonderzoek in de ruimste zin des woords wordt in het orgaan behandeld. Zowel de vangmiddelen als – methoden, de verwerking van de terugmeldingen, de standaardisatie van de jaaroverzichten, kortom alles wat op enigerleiwijze in verband staat met het ringonderzoek, zowel practisch als theoretisch vindt een plaatsje in ”The Ring”.