Euring is een samenwerkingsverband van nationale ringcentrales. De samenwerking wordt vaak bedreigd door het moeilijk kunnen opgeven van nationale trekjes. Een remedie hiervoor zou kunnen zijn om samen een onderzoek op te zetten. Als zo’n onderzoek goede resultaten oplevert bewijzen de ringcentrales bovendien hun reden van bestaan. Deze overwegingen hebben er toe geleid dat Euring twee vogelsoorten heeft uitgekozen waaraan speciale aandacht besteed zal worden. Deze voorkeursoorten zijn de Rietzanger en de Koperwiek. Het zijn soorten die overal in Europa gevangen kunnen worden, met eenvoudige hulpmiddelen (mistnetten) en waarvoor geen speciale vangplaatsen vereist zijn. Het terugmeldingspercentage is niet zó hoog, dat men spoedig in onhandelbaar grote aantallen gegevens terecht zou komen. Wel kan men veel terugvangsten verwachten, die sterk kunnen bijdragen tot het vaststellen van de trekpatronen. De keuze van de Rietzanger is mede bepaald door het feit dat deze soort leeft in moerasgebieden, die in toenemende mate dreigen te verdwijnen. De aandacht die aan deze soort wordt gegeven kan mede bijdragen aan beschermende maatregelen voor dit biotoop, waarvan dan ook andere soorten profiteren (bv. Grote en Kleine Karekiet, Waterrietzanger, Cetti’s Zanger, Savi’s Zanger, Rietgors, Baardmees, Blauwborst).