Al vele tientallen jaren lang worden er vogels geringd. Met deze gegevens zijn vele problemen onderzocht en belangrijke vragen beantwoord. Zeer waarschijnlijk zijn er met behulp van dit ’klassieke' onderzoek aan de vogeltrek nog veel mogelijkheden, maar naar onze mening wordt de meerwaarde van deze op grote schaal, meestal gedurende de trektijd, verzamelde gegevens langzamerhand wat minder. Veel van wat op deze wijze kan worden geleerd is nu bekend en veel van wat we nog graag zouden willen weten kan met deze gegevens niet worden beantwoord. Bovendien is in het recente verleden ook aangetoond dat getalsmatige interpretatie moeilijk is vanwege de vele factoren die de terugmeldingskans beïnvloeden. De vraag of de Ringcentrale binnen het wetenschappelijk instituut NIOO moet blijven bestaan, moet ons inziens met ja worden beantwoord als er belangrijke biologische vragen kunnen worden geformuleerd, waarvoor de Ringcentrale een zeer geschikt instrument is om die gegevens te leveren. Wij vinden, en velen met ons, dat er twee zulke gebieden zijn: variatie in overleving en verspreidingspatronen. Al een tijd lang speelt Euring, o.a. door het organiseren van conferenties en workshops, een actieve rol in het verder ontwikkelen van de methoden in bovengenoemde gebieden. Waar echter de te gebruiken onderzoekstechnieken snel moderniseren, blijft de organisatiestructuur op ringcentrales achter om de data voor deze onderzoeken te kunnen aanleveren. Voor beide vragen is nodig dat alle ringgegevens en alle plaatselijke hervangsten in de computer zijn opgeslagen. Daarvoor ontbrak op de Ringcentrale de verwerkingscapaciteit. Na veel overleg is besloten de ringers zelf hun data te laten invoeren. Dit vergde zeker in het begin, deels ook nu nog, een grote investering qua tijd, maar dit systeem heeft vele voordelen. In dit artikel beschrijven we de veranderingen en hun consequenties en geven we een overzicht over de gegevens die nu worden verzameld als gevolg van die veranderingen. Met nadruk wordt gesteld dat de gemaakte veranderingen nooit konden worden gerealiseerd zonder het besef bij ringers en Ringcentrale dat je deze uitdagingen gezamenlijk moet aanpakken.