In het OHV 85 van januari 1998 maakt Gerrit Speek melding van een nieuw ringproject: Retrapping Adults for Survival (RAS). Het doel van dit project is om via de terugvangst van geringde broedvogels de overlevingskans te kunnen berekenen. Een van oorsprong Engels project, dat daar in 1998 van start gegaan is. Dit project sluit naadloos aan op voornemens van Adri Bakker en ondergetekende om via het ringwerk meer te weten te komen over de weidevogels in hun nazorggebied bij Dongjum, één van de rayons van de Vogelwacht Franeker & Omstreken. Gevraagd wordt namelijk om binnen een afgebakend terrein jaarlijks van een bepaalde vogelsoort zoveel mogelijk broedvogels te vangen. En ook beantwoordt dit uitstekend aan de praktijk van nestbescherming zoals die rond Franeker en in de rest van Friesland al meer dan 40 jaar wordt uitgeoefend.