Ringers, d.w.z. mensen die vergunning hebben om in het wild levende vogels te vangen (U dus), verkeren in een aantal opzichten in een opmerkelijke positie. De belangrijkste daarvan is dat u vogels mag vangen en uit het vangmiddel moet verwijderen. Dat plaatst u in een glazen huisje, want uw handelingen worden door iedereen die vogels een warm hart toedraagt nauwkeurig en soms argwanend bekeken, een misstap kunt u niet uitleggen. Een ander aspect is dat u, behorend tot de paar honderd ringers in Neder-land, die vogels in de hand krijgt, terwijl vele duizenden anderen hun verrekijker gebruiken om ze te kunnen herkennen. U kunt die vogels determineren terwijl u ze mag vasthouden, een bevoorrechte positie. Het stelt u in staat allerlei biometrische maten te noteren en van zeer dichtbij foto’s te maken. In de praktijk zal bij het grootste deel van uw vangsten de determinatie niet op bijzondere problemen stuiten, klassieke valkuilen als Kleine Karekiet – Bosrietzanger en pullus Zilver-meeuw – Kleine Mantelmeeuw even buiten beschouwing gelaten. Een heel enkele keer vangt u een vogel die minder vaak in Nederland wordt waargenomen. In dat geval wordt van u verwacht dat u uw determinatie kunt staven met meer dan voldoende ter zake doende biometrische gegevens aan de hand van determinatiegids(en) die up to date is (zijn), en een zo volledig mogelijke beschrijving, inclusief foto’s en eventueel video, van het veren-kleed. Deze documentatie dient bij het VT te worden aangeboden anders kunnen we uw determinatie niet ondersteunen. Tot nu toe hebt u nog niets nieuws gehoord; bovenstaande is al vele jaren lang het standpunt van de Ringcentrale en is als zodanig ook verwoord in het ‘RingersBoek, handleiding voor medewerkers van het Vogeltrekstation’. In de praktijk van de laatste jaren blijkt er wel eens een determinatie van een minder vaak voorkomende vogelsoort te zijn die wenkbrauwfronsend binnen en buiten de ringerswereld wordt bekeken omdat die determinatie niet kan worden gestaafd met de noodzakelijke documentatie. Een antwoord van de ringer is soms: daar heb ik geen biometrie en / of foto's voor nodig, ik weet dat wel. Misschien heeft die ringer wel gelijk, misschien niet, dat zullen we nooit te weten komen. Om dergelijke onzekerheden het hoofd te bieden en duidelijkheid te verschaffen over wanneer wel en wanneer niet, wordt een lijst in het leven geroepen met vogelsoorten waarvan u als ringer wordt verwacht wél uw determinatie te kunnen staven met voldoende documentatie materiaal. Voor de samenstelling van deze lijst is contact gezocht met de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA), binnen de Nederlandse ornitholo-gie de erkende ‘terzake doende’ commissie op dit gebied. De CDNA werkt al jarenlang met een dergelijke lijst. De Ringcentrale heeft geen behoefte het wiel opnieuw uit te vinden en is van mening dat die lijst een uitstekend houvast is voor de ringer. Uw documentatiemateriaal betreffende een vogel van die lijst dient bij de Ringcentrale te worden aangeboden en de Ringcentrale draagt die gegevens over aan de CDNA. Uiteraard staat niets u in de weg om die documenten regelrecht naar het CDNA te sturen.