Als je op verzoek van de ringcentrale in de vele oude (vanaf 1911) ringverslagen gaat snuffelen, kom je soms interessante dingen tegen. In de “Oprechte Donderdagse Haarlemsche Courant” van 12 October 1843 komt het volgende bericht voor: “Haarlem, 11 October. In den afgeloopen zomer heeft men te Alphen, in Zuid-Holland, aan de halzen van drie dit jaar uitgebroeide oijevaars bandjes bevestigd, met kleine koperen plaatjes, waarop de naam der gemeente en het jaartal 1843 waren gegraveerd. Op den 10den Augustus heeft men die jonge vogels nog aldaar gezien, doch na dien tijd niet meer; terwijl het nest 7 à 8 dagen daarna ook door de oude vogels is verlaten. In de eerste dagen van de maand September heeft de heer burgemeester der gemeente Alphen een brief uit Rocquefort, bij Mont-de Marsan, departement des Landes, in Frankrijk, 25 uren benoorden de spaanse grenzen, ontvangen, inhoudende, dat een dezer jonge oijevaars reeds den 13den Augustus in die gemeente is geschoten geworden.”