In 2005 is door de Universiteit van Barcelona, Prof. Dr. José Domingo Rodríguez-Teijeiro, Prof. Dr. Manel Puigcerver Oliván en Drs. Francesc Sarda Palomera, voor tenminste vijf jaar een nieuw project gestart om de status van de Atlantische megapopulatie van de Europese Kwartel (Coturnix coturnix coturnix) te onderzoeken. Dat onderzoek vindt plaats in Frankrijk, Spanje, Marokko en Portugal, sleutellanden in de geografische verspreiding van de soort. In het onderzoek spelen populatietrends een belangrijke rol. Men wil meer kennis vergaren over de fenologie, de broedbiologie en de rol van Marokko in de populaties die Europa bereiken. Voorts wordt er onderzoek gedaan naar de hybridisering van de Europese Kwartel met de ondersoort Coturnix coturnix japonica, die rond de Middellandse Zee veelvuldig voor de jacht wordt uitgezet. Japonica is een standvogel en coturnix een trekvogel. In welke mate wordt de genenpool door japonica beïnvloed, waardoor wellicht het trekgedrag van coturnix verandert? Uit het onderzoek is tot dusverre gebleken dat er morfologische verschillen bestaan tussen de verschillende kwartelpopulaties (hoger percentage van grotere individuen in het zuiden, met donkerder keeltekeningen) en dat er een gradiënt in dichtheden verloopt van zuid (veel) naar noord (weinig). Deze resultaten wekken de suggestie dat er een verschil is tussen populaties en trekpatronen binnen het broedareaal, bijvoorbeeld een korte trekbeweging met bereik Marokko en Zuid-Iberische schiereiland, en een langere trekbeweging met bereik Noord-Iberische schiereiland en Zuid-Frankrijk.