In dit overzichtelijke en helder geformuleerde artikel beschrijft ons lid de heer Tangerding de wordingsgeschiedenis en de cultuurlijke ontwikkeling van zijn woongebied vanaf het Vroeg Pleistoceen. Dit ’Hamaland’ (genoemd naar de Germaanse stam der Chamaven) sluit – wellicht niet alleen geografisch – aan bij het Oost-Gelderse en zal mede daarom bij menig Nederlander belangstelling kunnen wekken. De nadruk ligt op de archeologie: Nadat de lezer op de hoogte is gebracht van de geomorfologische karakteristieken van het gebied en de daaruit af te leiden ontstaanswijze, wordt – met tussenschakeling van een korte vermelding van de in het Aa-dal aangetroffen Weichselien-fauna – de paleolithische mens geïntroduceerd. In de verzameling van de auteur is deze (de Neandertaler) op unieke wijze gerepresenteerd door een vuistbijl van Alt-Rhede (type Acheul), gemaakt uit het dijbeen van een mammoet. Alle op het paleolithicum volgende cultuurperioden en een aantal daaraan gerelateerde vondsten komen eveneens ter sprake, zij het dat vanaf het begin van de historische (i.c. Romeinse) tijd het tekstaandeel van de diverse perioden (Romeins, Germaans-Frankisch, latere middeleeuwen en jongste tijd) duidelijk wordt teruggebracht. Kortom, een leesbaar artikel dat – ondersteund door een aantal goedgeselecteerde zwart-witfoto’s – snel informeert.