Door de heer G.P. Gongrijp van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer is met medewerking van A.A.M. van Marrewijk, G.G.L. Steur, A.R. Wolters en J.I.S. Zonneveld het bovengenoemde rapport opgesteld. In dit rapport, dat ten behoeve van het door het Min. van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op te stellen Natuurbeleidsplan werd opgesteld, worden de waarden van het aardkundige landschap van Nederland in nationaal en internationaal opzicht beschreven. Het boek bevat een zestal hoofdstukken waarvan ik een opsomming zal geven, zodat de geïnteresseerde zich een beeld kan vormen van hetgeen aan de orde komt. Aan het eind treffen we een literatuur-overzicht aan en een tweetal bijlagen.