„Gorteria”, waarvan het eerste nummer thans voor U ligt, moet beschouwd worden als de directe voortzetting van het Correspondentieblad, dat sinds een aantal jaren door het Rijksherbarium werd toegezonden aan hen, die zich interesseren voor de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland. Dit Correspondentieblad, dat in gestencilde vorm werd uitgegeven, bevatte vaak artikelen van zodanige waarde, dat zij beter tot hun recht gekomen zouden zijn, als zij in gedrukte vorm waren verschenen. Een gestencild blad heeft immers altijd een min of meer ephemeer karakter.