Bij het Rijksherbarium is in oktober 1971 verschenen het „Overzicht der Nederlandse bramen” van de hand van S. E. DE JONGH met medewerking van A. v. D. BEEK, J. H. KERN en F. M. MULLER. Deze gestencilde publicatie van 182 pag. omvat het eerste deel, nl. de Inleiding en de Homalacanthi. Het is verkrijgbaar door fl. 10,40 (incl. BTW.) te storten op gironummer 111768 van het Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden, met vermelding „Bramenboek”.