ATLAS VAN DE NATUURGEBIEDEN IN DE GEMEENTE DEN HELDER. Gemeentebestuur Den Helder, 1976,82 pag. gestencilde tekst + 15 pag. foto’s in off-set, in ringband, ƒ 25,— (te bestellen via gironr. 567870 t.n.v. gemeente Den Helder onder vermelding van „Atlas natuurgebieden”). Het resultaat van een inventarisatie van merendeels kleine natuurgebieden door een ad hoc gevormde werkgroep van ambtenaren en burgers, uitgedrukt in summiere terreinbeschrijvingen en lijsten van aangetroffen overwegend hogere planten. M. O. BOERMAN, Planteninventarisatie van enige delen van de duinwaterwinplaats. Gemeentewaterleidingen Amsterdam, 1976, 58 pag., stencil*). Het laatste rapport, dat een inventarisatieperiode van 10 jaar in de Amsterdamse Waterleidingduinen afsluit, waarin voor het overzicht wordt verwezen naar een te verwachten totaalverslag.