Onlangs is verschenen, vooruitlopend op een publicatie in definitieve vorm, die wordt opgenomen in „Florastatistiek voor Nederland, 1975”, welke onder redactie van E. van der Maarel en J. Mennema in het begin van 1977 zal verschijnen, de Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1975, samengesteld door E. J. M. Arnolds en R. van der Meijden met medewerking van F. A. C. B. Adema, E. van der Maarel, J. Mennema, F. Muller en vele anderen. In deze Standaardlijst zijn opgenomen alle 1554 soorten, die volgens het in 1975 gehouden Floristenconcilie tot de Nederlandse Flora moeten worden gerekend. Elke soort is voorzien van een codenummer, de oecologische groep, waarin de soort is geplaatst en de uurhokfrequentieklassen (UFK’s) 1900—1950 en 1950—1975. De lijst, die tezamen met een verklarende inleiding en twee bijvoegsels 26 pagina’s telt, is à ƒ 2,50 te bestellen bij de administratie van het Rijksherbarium, Schelpenkade 6 te Leiden door het bedrag over te maken op gironummer 111768 van het Rijksherbarium onder vermelding van „Standaardlijst 1975”.