Na het uitkomen van het tweede deel van de Atlas van de Nederlandse Flora werd ontdekt dat het dankwoord incompleet is. De ontwikkeling van de programmatuur voor de verwerking van de streeplijstgegevens en het inbrengen van de gegevens geschiedde door medewerkers van het Instituut voor Theoretische Biologie van de Subfaculteit Biologie te Leiden. Met name aan F.H.D. van Batenburg, A. Majolee (bio-informatie verwerking) en de (toenmalige) studente K.A. van Ee (thans Centraal Rekeninstituut, Leiden) zijn wij veel dank verschuldigd. Aannemende dat vele Atlas- bezitters ook Gorteria lezen, menen wij dat deze rectificatie alhier gerechtvaardigd is.