R.G.A. Boot en D. van Dorp, De plantengroei van de duinen in Oostvoorne in 1980 en veranderingen sinds 1934, Stichting Het Zuidhollands Landschap, Rotterdam, 1986, ISBN 90 6900003 2, 119 pag. + bijlagen, ƒ 47,50 (voor begunstigers van de Stichting ƒ 37,50) + ƒ 7,50 portokosten, verkrijgbaar bij voornoemde stichting, Schiedamsevest 44c, 3011 BA Rotterdam. Een opnieuw vervaardigde vegetatiekaart van ‘Voorne’ door studenten van E. van der Maarel, vergeleken met diens kaart uit 1959 en andere gegevens sinds 1934, onderstrepen het dynamische karakter van dit gebied nog eens duidelijk. J. Buis, Historia Forest is, Nederlandse bosgeschiedenis, Deel I: Bosgebruik, bosbeheer en buswetgeving tot het midden van de negentiende eeuw: Deel II: Houtmarkt en houtteelt tot hel midden van de negentiende eeuw, Hes, Utrecht, 1985, ISBN 906194 1253, 1059 pag., ƒ 79,50. De geschiedenis van het gebruik van het bos en de bosbouw van de tijd van Karel de Grote (ca. 800) tot ca. 1850.