Valkruid is een reeds lang uit Drenthe bekende plantesoort. Uit archiefmateriaal en mondelinge overleveringen van oudere Drenthen blijkt dat Valkruid tot in de vijftiger jaren algemeen voorkwam op nog niet ontgonnen, vrij droge tot vochtige heidevelden en heischrale graslanden op een lemige bodem en in blauwgraslanden. In dit laatste terreintype kwam Valkruid vooral voor op de beekdalflank, de overgang van het plateau met heischraal grasland naar het eigenlijke blauwgrasland in het beekdal zelf. Het beheer bestond voorheen veelal uit een combinatie van begrazing, maaien, plaggen en branden. Door een verdere versnippering, het achterwege blijven van traditioneel beheer en de toenemende invloed van zure regen en ontwatering is Valkruid in Drenthe de laatste decennia sterk achteruitgegaan. Om inzicht te krijgen in de actuele situatie van Valkruid in Drenthe, is door het toenmalige consulentschap Natuur-, Milieu- en Faunabeheer Drenthe (NMF, tegenwoordig Natuur, Bos, Landschap en Fauna, NBLF), onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, in 1989 een inventarisatie opgezet van alle nog bestaande vindplaatsen. De basis voor de inventarisatie werd gevormd door het bestand van de Provincie Drenthe (Provinciale milieukartering) en het archief van NMF.