De overheid is in samenwerking met allerlei organisaties al enige jaren bezig met een offensief onderdeel van het natuurbeleid dat moet resulteren in 50.000 ha meer natuur in het jaar 2018. Dat kost veel geld en er zijn veel mensen mee bezig. Dus is de vraag gewettigd: zijn die 50.000 ha die inspanning waard? Om die vraag te beantwoorden, moeten we beschikken over kwaliteitskenmerken, die in de vorm van doelstellingen moeten worden toegekend aan natuurontwikkelingsgebieden (en de overige delen van de Ecologische Hoofd-Structuur (EHS). Deze kwaliteitskenmerken zijn in de vorm van natuurdoeltypen met bijbehorende doelsoorten gepubliceerd door het ministerie van LNV in het rapport Ecosystemen in Nederland¹ en het bijbehorende Handboek natuurdoeltypen in Nederland² (tot voor kort werden deze twee samen nog Nota Ecosysteemvisies genoemd). Uitgangspunt van deze rapporten is de centrale doelstelling van het rijksnatuurbeleid: ‘behoud van biodiversiteit op een zo natuurlijk mogelijke wijze.’