Vorig jaar is FLORON gestart met de inrichting van een floristisch meetnet voor de oevers van de zoete rijkswateren (ZRM). De opdrachtgever voor dit project is het RIZA van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Lelystad. In een vierjaarlijkse cyclus wordt de oeverzone tussen zomerbed en winterdijk in 400 km-hokken geïnventariseerd op voorkomende plantsoorten. Elk jaar wordt een deel onder handen genomen. In 1996 zijn inventarisaties langs het IJsselmeer en Markermeer afgerond. Binnen een selectie van 84 km-hokken zijn hier ca. 500 soorten gevonden, waarvan 22 Rode-Lijstsoorten: o.a. Knopig doornzaad ( Torilis nodosa), Groenknolorchis (Liparis loeselii), Slangelook ( Allium scorodoprasum) en Zilt torkruid ( Oenanthe lachenalii). Tijdens de eerste inventarisaties langs de Maas zijn bijna 600 soorten gevonden. Over de vondsten van Rijstgras ( Leersia oryzoides) langs de Maas is al eerder verslag gedaan.¹ In 1997 worden de Randmeren geïnventariseerd en de inventarisaties langs de Maas worden afgerond. De kern van het meetnet wordt draaiend gehouden door professionele krachten. Daarnaast is er zeker ruimte voor vrijwilligers. Het gaat dan vooral om het inventariseren van reservehokken. Deze hokken worden binnen het meetnet gebruikt om hokken te vervangen die door rigoureuze ingrepen (bijv. stedenbouw) ongeschikt zijn geworden om zinvol te blijven volgen. Ook vormen reservehokken een welkome aanvulling op de steekproef. De methodiek voor het inventariseren komt sterk overeen met het FLORON Totaalproject en Rode-Lijstproject. Een belangrijk verschil is dat de inventarisaties zich beperken tot de zone tussen zomerbed en winterdijk. Er is op het Landelijk Bureau van FLORON een handleiding te verkrijgen, evenals kaarten (schaal 1:5000) van een aantal geselecteerde reservehokken. Op deze kaarten is de begrenzing van het te inventariseren gebied aangegeven en kan de verspreiding van lokale Rode-Lijstsoorten worden ingetekend. Alle biotopen binnen het te inventariseren gebied moeten goed geïnventariseerd worden om een vergelijking met latere inventarisaties zinvol te laten zijn. Wie interesse heeft of meer informatie wil kan contact opnemen met het Landelijk Bureau van FLORON, tel. 071-5273533.