In 1999 gaat bij FLORON een nieuw project van start, het Aandachtsoortenmeetnet. Het komende seizoen wordt daarbij gebruikt als proefjaar, waarin al op beperkte schaal met dit nieuwe project kan worden kennisgemaakt. Waar gaat het om? Eerst iets over het kader waarbinnen dit project is opgezet. Om de veranderingen in de natuur door de jaren heen te kunnen vaststellen en te kunnen kwantificeren is er door de rijksoverheid de afgelopen jaren gewerkt aan de opzet van een Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). De uitwerking hiervan bestaat uit diverse monitoringprogramma’s voor verschillende plant- en diergroepen. Voor de flora wordt die monitoring uitgevoerd binnen het Landelijk Meetnet Flora (LMF)¹, waarvan het genoemde Aandachtsoortenmeetnet één van de twee componenten is. Het gaat er bij dit meetnet om dat bekende vindplaatsen van een aandachtsoort elke twee jaar bezocht worden om nauwkeurig de toestand van de desbetreffende populaties te bepalen. De wijze waarop dit gebeurt zal sterk lijken op de methode die in het Rode-Lijstproject wordt gevolgd. Ook hier blijkt weer het nut van de gegevens uit het Rode-Lijstproject en het belang van een nauwkeurige vindplaatsbeschrijving. Een goede situatieschets zoals die op het Rode-Lijstformulier wordt gevraagd blijkt zeer waardevol bij het snel terugzoeken van de desbetreffende locatie in het veld.