Dit boek is een — tot 1958 bijgewerkte — Duitse uitgave van het uit 1950 daterende Zweedse leerboek van de schrijver; blijkens de ini aiding is het bedoeld zowel voor gevorderde studenten als voor jonge ondcrzoekers. Er mag dus een zekere hoeveelheid voorkennis bij de lezer aanwezig worden geacht en zo is een grote moeilijkheid opgelost die zich bij het schrijven van een leerboek van de fysiologie voor beginners voordoet, dat men haast geen onderwerp behandelen kan zonder telkens vooruit te moeten grijpen op zaken die pas in latere hoofdstukken aan de orde komen. De zo verkregen grotere vrijheid in de behandeling van de stof blijkt op vaak aantrekkelijke wijze uit de indeling van het boek. In het eerste hoofdstuk wordt over de cel en het protoplasma gehandeld en onder dat hoofd vinden we verenigd een behandeling van de microscopische structuur en van de structuurchemie van het cytoplasma, mitose (met niet zeer duidelijke figuren), meiose (zonder enige illustratie), bouw van de plastiden, chemie van de kleurstoffen, permeabiliteit, waterbalans van de cel, protoplasmastroming, plasmodesmen en celinsluitsels. Merkwaardig is dat de eerste illustratie de bouw van het electronenmicroscoop laat zien, terwijl de met dat instrument verkregen resultaten buiten beschouwing blijven. Hoofdstuk 2 geeft een vooral morfologisch getint overzicht van groei en ontwikkeling van de cel, terwijl de inleiding voltooid wordt met hoofdstuk 3, waar de anatomische grondslagen van fysiologische processen worden besproken. A1 worden de lagere planten niet vergeten, de hogere staan steeds sterk op de voorgrond.