“Het doel van dit boek is, te voorzien in de behoefte aan een recent en kritisch overzicht van de in Nederland aan te treffen vegetatie-eenheden en van hun classificatie tot hogere eenheden in een hiërarchisch systeem. Hiertoe is uitgegaan van het systeem van de zgn. Frans-Zwitserse school van J. Braun-Blanquet.” Ziedaar een citaat uit het voorwoord van dit boek, dat in het kort de inhoud ervan weergeeft, waarbij bedacht moet worden dat met het woord ‘systeem’ de eerste maal het resultaat van het klassiflceren wordt bedoeld en de tweede maal een stelsel van concepties en methoden om tot het omgrenzen en klassiflceren van vegetatie-eenheden te komen. Wat de genoemde behoefte betreft; die werd al vele, vele jaren zeer sterk gevoeld, vooral door de eerste en de laatste van de drie categorieën voor welke het boek werd samengesteld, t.w. (p.29): de ervaren vegetatie-onderzoekers, zij die de resultaten van de vegetatiekunde op enigerlei wijze toepassen, en de beginnende of nog weinig ervaren vegetatie-onderzoekers, zowel studenten als amateurs. Het is te hopen, dat het boek ook inderdaad veel gebruikt zal worden door de tweede categorie in al zijn verscheidenheid, als daar zijn o.m. (ik citeer): land-, tuin- en bosbouwkundigen, onderzoekers ten dienste van natuurbehoud en milieuhygiëne, beheerders van natuurreservaten en andere natuurgebieden, landschapsbouwers, recreatiedeskundigen, waterstaatkundigen, planologen, fysisch geografen, bodemkundigen, palynologen, floristen, entomologen, malacologen, docenten in de bijzondere plantkunde, landschaps-oecologen en botanische en zoölogische oecologen. De schrijvers en hun medewerkers zijn uitstekend in hun opzet geslaagd. Er is een werk tot stand gekomen dat in zijn soort zijn weerga in het buitenland niet heeft, noch qua inhoud noch qua uitvoering. Opmerkelijk is het debuut van de tweede auteur, de studente mej. Den Held.