Een aantal jaren werden er geen excursies georganiseerd. Het is wel eens goed om de vaste routine to doorbreken en te zien wat voor reacties dat oproept. Daardoor gesterkt stellen wij nu voor naar de Meinweg te gaan. Leest U eerst de beschrijving van het gebied maar eens. Het staatsnatuurreservaat Meinweg, ten oosten van Roermond, maakt deel uit van een veel groter natuurgebied dat zich vele kilometers uitstrekt op Duits grondgebied. In de gemeenten Herkenbosch en Vlodrop kent dit gebied nogal flinke hoogteverschillen, die veroorzaakt worden door verschillende breuklijnen binnen de Grote Slenk. De staatsmijn Beatrix staat op zo'n breuklijn. Het hoogterras vinden we ten oosten van deze voormalige mijn. Het oorspronkelijke eiken-berkenbos moeten we op de hogere, droge zandgronden zoeken. Dit middenterras zal enerzijds ontstaan zijn door verzakkingen van het hoogterras, anderzijds door de werking van rivieren in de ijstijden. Uit opgravingen is gebleken dat in de Jonge Steentijd reeds mensen geprobeerd hebben hier een bestaan op te bouwen. De eiken-berkenbossen werden gekapt en de heide kreeg de mogelijkheid om zich te vestigen. Nieuwe bossen bleven uit omdat de heidevelden werden beweid met schapen. De laatste jaren probeert SBB door middel van plaggen en extensieve begrazing de heide weer terrein te laten winnen op de uitgestrekte Molinia-velden. Met groot succes, zullen we merken.